Engagement คืออะไร

Engagement มีหลายความหมาย ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้

1. Engagement ในแง่ของการตลาด:

หมายถึง การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายกับแบรนด์หรือธุรกิจบนช่องทางออนไลน์
วัดผลได้จากยอดไลก์ แชร์ คอมเมนต์ กดติดตาม ฯลฯ
Engagement ที่ดี ช่วยให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และเพิ่มยอดขาย
2. Engagement ในแง่ของพนักงาน:

หมายถึง ความผูกพันของพนักงานที่มีต่องานและองค์กร
พนักงานที่มี Engagement สูง จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขกับงาน และรักษาองค์กรไว้
องค์กรสามารถสร้าง Engagement ของพนักงานได้โดย จัดสวัสดิการที่ดี สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี มอบหมายงานที่ท้าทาย ฯลฯ
3. Engagement ในแง่ของการเรียนรู้:

หมายถึง ระดับความสนใจและความทุ่มเทของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้
นักเรียนที่มี Engagement สูง จะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จดจำเนื้อหาได้ดี และสนุกกับการเรียน
ครูสามารถสร้าง Engagement ของนักเรียนได้โดย ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย นำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ ฯลฯ
สรุป

Engagement เป็นคำที่มีความหมายกว้าง ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ แต่โดยรวมแล้ว หมายถึง ระดับความสนใจ ความผูกพัน และความทุ่มเทที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง