วิธีการยิงโฆษณา 2024

วิธีการยิงโฆษณาในปี 2567

เทรนด์หลัก

การ personalizzate: เน้นการยิงโฆษณาที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลของลูกค้า (Customer Data) มาวิเคราะห์และสร้างกลุ่มเป้าหมาย (Audience) ที่มีความเฉพาะเจาะจง
การใช้ AI และ automation: ใช้เครื่องมือ AI และ automation ในการยิงโฆษณา ช่วยให้ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การวัดผลลัพธ์: เน้นการวัดผลลัพธ์ (KPI) ที่ชัดเจน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งของแคมเปญ

วิธีการยิงโฆษณา

1. กำหนดเป้าหมาย (Objective):

ต้องการเพิ่มยอดขาย (Conversion)
ต้องการสร้างการรับรู้ (Awareness)
ต้องการกระตุ้นการมีส่วนร่วม (Engagement)
2. เลือกกลุ่มเป้าหมาย (Audience):

เลือกกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลประชากร (Demographics) เช่น เพศ อายุ สถานที่
เลือกกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจ (Interests) เช่น ชอบกีฬา ชอบท่องเที่ยว
เลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรม (Behavior) เช่น ซื้อสินค้าออนไลน์ เล่นโซเชียลมีเดีย

3. เลือกแพลตฟอร์ม (Platform):

Facebook
Instagram
YouTube
Google Ads
TikTok

4. ตั้งงบประมาณ (Budget):

กำหนดจำนวนเงินที่ต้องการใช้
เลือกวิธีการจ่ายเงิน เช่น CPM, CPC, CPA

5. ออกแบบโฆษณา (Creative):

รูปภาพ
วิดีโอ
ข้อความ

6. ติดตามผลลัพธ์ (Tracking):

วิเคราะห์ข้อมูลว่าแคมเปญโฆษณาประสบความสำเร็จหรือไม่
ปรับแต่งแคมเปญโฆษณาตามผลลัพธ์
เทคนิคเพิ่มเติม:

การใช้ Storytelling: เล่าเรื่องราวเพื่อดึงดูดความสนใจ
การใช้ Influencer Marketing: จ้าง Influencer มาโปรโมทสินค้า
การใช้ Video Ads: วิดีโอดึงดูดความสนใจได้มากกว่ารูปภาพ
การใช้ Retargeting: ยิงโฆษณาซ้ำไปยังกลุ่มคนที่เคยดูโฆษณาหรือเคยเข้าเว็บไซต์