Monthly Archives: May 2015

แนวคิดในการเลือกใช้สื่อในการโปรโมทสินค้าอย่างถูกต้อง

การวางแผนสื่อโฆษณาและการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่ถูกต้องจะช่วยให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า และบริการไปสู่ผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ถ้าพูดถึงสื่อ ให้นึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราสามารถเป็นสื่อได้ทั้งหมด การเลือกใช้สื่อจำเป็นต้องดูข้อจำกัดของสื่อโฆษณา ต้องพิจารณาประเภทของเนื้อหา ข้อมูลที่ต้องการสื่อออกไป พื้นที่ที่ต้องการให้ข่าวสารไปถึง ช่วงเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนการตลาดโดยรวมและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

ล้วนเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นข้อจำกัดในแผนงานสื่อทุกประเภทคืองบประมาณที่ต้องบริหารให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งจะมีเครื่องมือที่ใช้ได้ผลและนิยมใช้อยู่เป็นประจำคือ

การโฆษณา (Advertising) เป็นวิธีที่สามารถเลือกใช้และกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยใช้งบประมาณผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้ง โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อกลางแจ้งและอื่น ๆ

การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นกิจกรรมที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่ได้ผลคุ้มค่า โดยทำในรูปแบบของการจัดแถลงข่าว การทำข่าวแจก การให้สัมภาษณ์ เขียนบทความ การเปิดตัวสินค้า เป็นกลยุทธ์ที่ใช้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพเสมอ

การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งที่กระตุ้นพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเสนอเงื่องไขพิเศษเพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อและทดลองอย่างรวดเร็ว

การจัดสัมมนา (Seminar) เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการเน้นภาพลักษณ์ของธุรกิจ ซึ่งอาจจะทำในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ การเสวนาธุรกิจ หรือการจัดสัมมนาสำหรับที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์

การจัดโรดโชว์ (Road Show) การจัดโรดโชว์ ถือเป็นมิติใหม่ในการนำเสนอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจสำหรับนักลงทุนที่สนใจ สามารถที่จะทำร่วมกับภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ

การจัดนิทรรศการ (Exhibition) เป็นกิจกรรมสื่อสารทางการตลาด เพื่อนำเสนอศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงผลงานความสำเร็จและนวัตกรรมใหม่ ๆ

จะเห็นได้ว่าการวางกลยุทธ์สื่อสารการตลาด เป็นงานที่มีความสำคัญมาก ดังนั้น การเริ่มต้นด้วยการกำหนดทิศทางขององค์กรที่ถูกต้องเหมาะสม สอดรับกับโอกาสและเทรนด์ใหม่ๆ ของธุรกิจ จึงเป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจยุคใหม่ที่สู้กันด้วยความรวดเร็วและสร้างสรรค์